Algemene voorwaarden

§ 1 Toepasselijkheid
Tussen “united p.c. Uitgeverij” en de afnemers van de Online-Shop gelden uitsluitend de algemene voorwaarden, geldig op het tijdstip van uw bestelling. Afwijkende voorwaarden worden door “united p.c. Uitgeverij” niet aanvaard, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen.

§ 2 Overeenkomst en opzegging
“united p.c. Uitgeverij” verplicht zich om bij de bestelling van een Online-Shop klant, de voorwaarden van deze website te aanvaarden. Bij schrijf-, druk- en/of rekenfouten, heeft “united p.c. Uitgeverij” het recht om de bestelling/overeenkomst te ontbinden. De afnemer kan op zijn beurt schriftelijk, dan wel per email, of door retourzending van het origineel verpakte product, binnen 2 weken, de overeenkomst intrekken. Bij een bestelwaarde meer dan € 100,00 vergoedt “united p.c. Uitgeverij” de portokosten van de retourzending. Er wordt op gewezen dat “united p.c. Uitgeverij” de eventuele ontstane waardevermindering, door gebruik van het product, in mindering mag brengen.

§ 3 Levering
Indien niet anders overeengekomen, wordt de levering vanaf ons magazijn aan de klant/afnemer van “united p.c. Uitgeverij”  naar het door de klant/afnemer aangegeven adres gezonden. Aanduidingen over de levertermijn zijn niet bindend, voor zover er geen uitdrukkelijke levertermijn is toegezegd. De verzending van de goederen, wordt door “united p.c. Uitgeverij” aan een extern bedrijf overgelaten. Klachten over niet geleverde dan wel ontvangen goederen kunnen uitsluitend binnen 14 dagen na besteldatum worden geaccepteerd. 

§ 4 Vervaldatum en betalingsstandaard
De aankoopprijs is direct bij de bestelling te voldoen. De betaling kan geschieden bij vooruitbetaling, met Creditcard (Paypal) dan wel op rekening, indien dit schriftelijk wordt overeengekomen. Als betaling van de klant/afnemer achterwege blijft, is het “united p.c. Uitgeverij” toegestaan om een opslagvergoeding te vorderen van 5% boven de door de EuropeseCentraleBank aangegeven rente, met ingang vanaf de dag dat deze betaling had moeten geschieden, tot en met de dag der betaling. Indien “united p.c. Uitgeverij” hierdoor aantoonbaar een hogere schade oploopt, is het “united p.c. Uitgeverij” toegestaan deze kosten aan de klant/ afnemer door te berekenen. 

§ 5 Compensatie - Recht van retentie  
Recht op compensatie komt een Online-Shop klant alleen toe als zijn klacht/tegenvordering gerechtelijk is vastgesteld dan wel door “united pc Uitgeverij” wordt erkend als klacht/tegenvordering. Het recht van retentie (recht van terughouding) geldt slechts voor zover een tegeneis is gebaseerd op dezelfde contractuele relatie. 

§ 6 Eigendomsvoorbehoud
De door “united p.c. Verlag” geleverde goederen blijven volledig eigendom van “united p.c. Uitgeverij”, tot de volledige betaling door de afnemer is voldaan.

§ 7 Aansprakelijkheid voor schade
Indien er schade aan het product is ontstaan waarvoor “united p.c. Uitgeverij”  verantwoordelijk is, kan de klant/afnemer van de Online-Shop een vervangende levering eisen dan wel een herstel van de schade verlangen. Mocht “united p.c. Uitgeverij” hiertoe niet in staat zijn, om welke reden dan ook, is het de klant/afnemer toegestaan om een korting van het aankoopbedrag te vragen dan wel de overeenkomst te ontbinden. Tenzij hieronder anders vermeld, zijn verdere vorderingen door de afnemer, om welke juridische redenen dan ook uitgesloten. “united p.c. Uitgeverij” is daarom niet aansprakelijk voor directe dan wel indirecte schade, waaronder begrepen, gevolgschade, gederfde winst of financiële schade door de klant/afnemer. Voor zover de aansprakelijkheid van "united p.c. Uitgeverij" uitgesloten dan wel beperkt is, geldt dit ook voor persoonlijke aansprakelijkheid van medewerkers, vertegenwoordigers en/of derden. Deze beperking geldt niet indien de schade veroorzaakt is door opzet of grove nalatigheid of als er sprake is van letselschade. Voor zover "united p.c. Uitgeverij" door welke reden of oorzaak dan ook, niet aan contractuele verplichtingen voldoet of kan voldoen, is de vergoeding van de daaruit voortvloeiende vergoeding beperkt. De verjaringstermijn is vierentwintig maanden na levering. 

§ 8 De gegevensbescherming
“united p.c. Uitgeverij” beschermt de door de klant/afnemer doorgegeven privégegevens. “united p.c. Uitgeverij” stelt deze gegevens niet aan derden beschikbaar. “united p.c. Uitgeverij” sluit niet uit, dat het klantenbestand door een betrouwbare derde partij wordt geanalyseerd en verbeterd.

§ 9 Toepasselijk recht
De bevoegde Rechtbank, voor alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit deze overeenkomst, is de Rechtbank Eisenstadt. Deze is uitsluitend verantwoordelijk voor eventuele geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst. Deze overeenkomst is onderworpen aan de wetgeving van de Republiek Oostenrijk.